کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

 

واحد نمونه کیفی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان سال 1390

 

Scroll to top