کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

8*0.5

4*1.5

3*1

2*0.5

10*1

4*2.5

3*1.5

2*1

10*1.5

5*1.5

3*2.5

2*1.5

12*1.5

7*1

3*4

2*2.5

16*1.5

7*1.5

4*0.75

2*4

24*1.5

7*2.5

4*1

3*0.5

 

Scroll to top