کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

سیم روکشدار (Weasel)

سیم روکشدار(Dog)

سیم روکشدار (Fox)

سیم روکشدار(Hyena)

سیم روکشدار(Mink)

سیم روکشدار (Lynx)

 

سیم روکشدار(Wolf)

Scroll to top