پویش هرهفته الف_ ب_ایران -- "تقدیر وزیر نیرو از مشارکت و"
کابل خودنگهدار -- "تولید کننده کابل های خودنگهدار"
کابل های آلومینیومی -- "تولید کننده انواع کابل های آلومینیومی"
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های زره دار -- "تولیدکننده انواع کابل های زره دار"
کابل های مسی -- "تولیدکننده انواع کابل مسی"

سیم روکشدار (Weasel)

سیم روکشدار(Dog)

سیم روکشدار (Fox)

سیم روکشدار(Hyena)

سیم روکشدار(Mink)

سیم روکشدار (Lynx)

 

سیم روکشدار(Wolf)

Scroll to top