کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

3*35+16+50

1*35+16+50

3*50+25+50

3*50+16+50

3*70+25+70

3*70+16+70

3*95+25+70

3*95+16+70

3*120+25+70

3*95+95

4*70+16+70

4*50+25

4*95+16+95

4*70+25

 

4*95+25

Scroll to top