کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

1*6

1*2.5

1*1

1*0.5

1*10

1*4

1*1.5

1*0.75

 

 

 

1*16

Scroll to top