کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

6*2.5

4*2.5

3*25+16

3*1

2*0.75

8*25

4*4

3*35+16

3*1.5

2*1

10*1.5

4*6

3*50+25

3*2.5

2*1.5

12*2.5

4*10

3*50

3*4

2*2.5

20*1.5

4*16

3*70

3*6

2*4

 

4*16

4*0.75

3*10

2*6

 

4*25

4*1

3*16

2*10

 

4*35

4*1.5

3*25

3*0.75

Scroll to top