پویش هرهفته الف_ ب_ایران -- "تقدیر وزیر نیرو از مشارکت و"
کابل خودنگهدار -- "تولید کننده کابل های خودنگهدار"
کابل های آلومینیومی -- "تولید کننده انواع کابل های آلومینیومی"
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های زره دار -- "تولیدکننده انواع کابل های زره دار"
کابل های مسی -- "تولیدکننده انواع کابل مسی"
کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و کابل فشار ضعیف -- "انتخاب شرکت سیم و کابل پیشرو رفسنجان به عنوان کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و ..."

 

5*16

4*10

3*120/70

3*6

1*400

1*25

7*1.5

4*16

3*150/70

3*10

2*1.5

1*35

10*1.5

4*16+6

3*185+95

3*16

2*2.5

1*50

12*1.5

4*25

3*185+95/95

3*25

2*4

1*70

12*2.5

4*35

3*240/120

3*185

2*6

1*95

14*1.5

4*50

3*35+16/16

3*25/16

2*10

1*120

16*1.5

4*70

4*1.5

3*35/16

2*16

1*150

19*1.5

4*95

4*2.5

3*50/25

3*1.5

1*185

24*6

5*6

4*4

3*70/35

3*2.5

1*240

26*1.5

5*10

4*6

3*95/50

3*4

1*300

   

3*10

Scroll to top