پویش هرهفته الف_ ب_ایران -- "تقدیر وزیر نیرو از مشارکت و"
کابل خودنگهدار -- "تولید کننده کابل های خودنگهدار"
کابل های آلومینیومی -- "تولید کننده انواع کابل های آلومینیومی"
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های زره دار -- "تولیدکننده انواع کابل های زره دار"
کابل های مسی -- "تولیدکننده انواع کابل مسی"
کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و کابل فشار ضعیف -- "انتخاب شرکت سیم و کابل پیشرو رفسنجان به عنوان کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و ..."

6*2.5

4*2.5

3*25+16

3*1

2*0.75

8*25

4*4

3*35+16

3*1.5

2*1

10*1.5

4*6

3*50+25

3*2.5

2*1.5

12*2.5

4*10

3*50

3*4

2*2.5

20*1.5

4*16

3*70

3*6

2*4

 

4*16

4*0.75

3*10

2*6

 

4*25

4*1

3*16

2*10

 

4*35

4*1.5

3*25

3*0.75

Scroll to top