ما مدیریت و کارکنان شرکت سیم و کابل پیشرو رفسنجان تمامی توان خود جهت شکست کرونا را بکار می بندیم.