مراحل تولید سیم و کابل:

1. نازک کردن

2. مرحله آنیل کردن

3. مرحله بانچ

4. مرحله عایق کردن

5. مرحله روکش زنی

6. مرحله بسته بندی